OZ BÁRKA

Úplné znenie stanov Občianskeho združenia :

Občianske združenie “OZ Bárka”

Článok 1

Názov a Sídlo organizácie

Občianske združenie “OZ Bárka” (ďalej len OZ – alebo združenie) je v zmysle zákona č. 83/90 Zb. v znení neskorších predpisov, o združovaní – občanov, voľným združením fyzických a právnických osôb, pôsobiacich na území Slovenská.

Sídlom združenia je Jusková Voľa 118, 09412.

Názov OZ: Občianske združenie “OZ Bárka”

Sídlo: Jusková Voľa 118, 09412

 

Článok 2

Poslanie a ciele združenia

Poslaním združenia je podporovať všetky činnosti súvisiace s aktívnym využívaním voľného času deti, mládeže a dospelých v oblasti kultúry, vzdelávania, športu, rozvoja remesiel, ľudových tradícii a rozvíjaní a zachovávaní duchovného dedičstva, zároveň ako prevenciu drogových a iných závislostí. Združenie sa zameriava aj na aktivity využívania voľného času pre ľudí s mentálnym a telesným postihnutím.

Združenie vo všetkej svojej činnosti dbá o šírenie a upevňovanie kresťanských duchovných hodnôt.

Pri napĺňaní cieľa OZ bude plniť predovšetkým tieto úlohy:

  1. prepojenie rôznych fyzických a právnických osôb zainteresovaných v konkrétnych aktivitách združenia a presadzovanie spoločných záujmov,
  2. podpora miestnych orgánov samosprávy, verejnej správy a štátnej správy pri aktivitách a podujatiach aktívneho využívania voľného času,
  3. koordinácia zhodných aktivít s obdobnými organizáciami, združeniami, ale aj podnikateľskými subjektmi v rámci obcí, okresov, krajov a celého Slovenska a tiež v zahraničí za účelom výmeny skúseností a informácií,
  4. zabezpečenie spoločnej propagácie a spolupôsobenie pri uskutočňovaní podujatí,
  5. aktívna účasť v boji proti drogám, prevencia drogových a iných závislostí,
  6. aktivity a rôzne podujatia v oblasti vzdelávania, kultúry, športu, rozvoja remesiel a ľudových tradícii,
  7. nadväzovanie kontaktov v zahraničí s cieľom zapojenia sa do medzinárodných aktivít podobného charakteru,
  8. zriaďovanie centier voľného času.

 

Článok 3

Vznik a zánik členstva

Členmi združenia sa môžu stať fyzické aj právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a chcú podporovať ciele združenia.

Členstvo vzniká na základe:

– podania prihlášky a následného schválenia predsedníctva

Čestné členstvo:

– čestné členstvo vzniká rozhodnutím valného zhromaždenia združenia.

Členstvo zaniká na základe:

-písomného oznámenia člena o vystúpení,

-pozastavenia členstva v prípade neplnenia povinností člena,

-vylúčenia člena z dôvodu poškodzovania záujmov, dobrého mena združenia a hrubého porušovania stanov,

-úmrtím člena združenia, resp. zánikom podnikateľského subjektu,

-zánikom združenia.

 

Článok 4

Práva a povinnosti členov

Členovia majú právo:

– pravidelné byť informovaní o činnosti združenia a zúčastňovať sa valného zhromaždenia,

– voliť orgány združenia a od 18 rokov byť volení do orgánov združenia,

– upozorňovať na nedostatky a podávať podnety na ďalšiu činnosť,

– zúčastňovať sa na činnosti, aktivitách a podujatiach združenia,

– využívať výhody vyplývajúce z členstva.

Členovia sú povinní:

– dodržiavať stanovy združenia,

– platiť riadne a včas príspevky v stanovenej výške,

– zúčastňovať sa zasadnutí valného zhromaždenia,

– poskytovať združeniu všetky potrebné údaje a informácie pre činnosť združenia,

– chrániť dobré meno a záujmy združenia.

 

Článok 5

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

-valné zhromaždenie – najvyšší orgán

-predsedníctvo – výkonný orgán

-predseda – štatutárny orgán

-dozorná rada – kontrolný orgán

 

Článok 6

Valné zhromaždenie

Je najvyšším orgánom združenia a je utvorené zo všetkých členov združenia. Na zasadnutia je možné prizvať aj nečlenov združenia, ktorých prítomnosť je vhodná. Valné zhromaždenie sa schádza minimálne raz ročne. Je uznášaniaschopné a môže rozhodovať, ak je prítomna nadpolovičná väčšina všetkých členov. Uznesenia sú platné, ak v ich prospech hlasuje jednoduchá väčšina prítomných členov.

Valné zhromaždenie:

-rozhoduje o zlúčení a zániku združenia,

-schvaľuje zmeny a doplnky stanov,

-schvaľuje plán činnosti, výročnú správu, rozpočet a správu o hospodárení,

-volí a odvoláva členov predsedníctva a dozornej rady,

-rozhoduje o zásadných otázkach združenia, ako je výška členských príspevkov, ich splatnosť a iné.

 

Článok 7

Predsedníctvo

-je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu a riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia,

-má najmenej 5 členov a schádza sa aspoň raz mesačne,

– jeho rokovania riadi a zvoláva predseda,

-j e uznášaniaschopné, ak je prítomna nadpolovičná väčšina jeho členov,

-volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu,

-riadi a zabezpečuje činnosť združenia,

-zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,

-vypracováva plán o činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,

-rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,

-rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby

-rozhodlo o zrušení združenia,

-ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia,

-môže na zabezpečenie svojej činnosti zriaďovať sekretariát, kanceláriu a ustanovovať sekretára a tajomníka.

 

Článok 8

Štatutárny orgán

Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorý zastupuje združenie navonok.

-predseda zvoláva a riadi zasadnutie predsedníctva,

-v prípade neprítomnosti predsedu združenia vykonáva všetky jeho funkcie podpredseda.

 

Článok 9

Dozorná rada

– je kontrolným orgánom združenia a za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu, ktoré ju volí,

– členovia dozornej rady si spomedzi seba volia predsedu, ktorý riadi prácu dozornej rady,

– členstvo v dozornej rade je nezIúčiteľné s členstvom v predsedníctve.

– predseda má právo zúčastňovať sa na zasadnutí predsedníctva s právom poradného hlasu,

– dozorná rada vykonáva kontrolu hospodárenia v súlade so všeobecné záväznými právnymi predpismi, upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,

– predkladá správy a návrhy valnému zhromaždeniu,

– kontroluje dodržiavanie stanov a plnenie uznesení valného zhromaždenia,

– vyjadruje sa k návrhu rozpočtu.

 

Článok 10

Odborné pracovne komisie

Odborné pracovne komisie – skupiny sa zriaďujú na základe rozhodnutia predsedníctva na riešenie konkrétnych úloh. Po splnení úloh zanikajú. Členmi pracovných komisií môžu byť členovia a nečlenovia združenia, členovia predsedníctva a dozornej rady.

Sekcie – skupiny sa zriaďujú na základe rozhodnutia predsedníctva pre dlhodobé pôsobenie s cieľom trvalo udržateľného rozvoja združenia.

 

Článok 11

Zásady hospodárenia združenia

-združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom,

-hospodárska činnosť združenia je podmienená tvorbou príjmov, ktorými sú ročné členské príspevky, dary, sponzorské príspevky, účelové dotácie, granty, výnosy majetku. V zaujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať doplnkovú podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečovaním cieľov združenia v súlade s jeho všeobecnými záväznými predpismi a stanovami. Čerpanie finančných prostriedkov sa uskutočňuje v súlade so schváleným rozpočtom. Podpisové právo má predseda združenia a dvaja členovia predsedníctva. Čerpanie finančných prostriedkov nad 166 EUR schvaľuje celé predsedníctvo.

 

Článok 12

Zánik združenia

Združenie zaniká:

· rozpustením

· zlúčením s iným združením

· právoplatným rozhodnutím ministerstva

O zániku združenia zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje valné zhromaždenie, ktoré menuje likvidátora (likvidačnú komisiu). Likvidátor vyrovná všetky dlhy a

záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik

Združenia oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

 

Článok 13

Zmluvy o súčinnosti

Združenie môže uzavrieť zmluvu o súčinnosti s iným združením na dosiahnutie spoločného cieľa, pričom právna subjektivita a hospodárska samostatnosť zúčastnených združení touto zmluvou nebude dotknutá. Zmluvou o súčinnosti sa môže vytvoriť zväz zúčastnených združení, ktorý je právnickou osobou. Pre zväz platia obdobne ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

 

Článok 14

Záverečné ustanovenia

Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR. Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia stávajú automaticky členmi združenia. Členovia prípravného výboru sa do konania valného zhromaždenia združenia stávajú členmi prvého predsedníctva.

 

V Prešove dňa 5.11.2013